රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල වෙත රෝගීන් ඇතුලත් කිරීම HHIMS මෘදුකාංගය මගින් සිදුකිරීම

රෝහල වෙත රෝගීන් ඇතුලත් කිරීම  HHIMS මෘදුකාංගය මගින් සිදුකිරීම රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල මගින් ලබාදෙනු ලබන eHealth සේවා තවදුරටත් පුළුල් කිරීමක් වශයෙන් රෝහල සතුව පවතින සීමිත සම්පත් උපරිම වශයෙන් භාවිත කරමින්…

Continue Reading

හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකක (ETU) ප්‍රතිකාර හා රෝගීන් ඇතුලත් කිරීම HHIMS මෘදුකාංගය හරහා සිදුකිරීම පිලිබඳ සාකච්චාව

හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකක (ETU) ප්‍රතිකාර හා රෝගීන් ඇතුලත් කිරීම HHIMS මෘදුකාංගය හරහා සිදුකිරීම පිලිබඳ අදාල ETU අංශය හා රෝගීන් ලියාපදිංචි කිරීමේ අංශ නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡාව පැවැත්විය. මෙය 2023.01.10 දින සිට…

Continue Reading

රෝහල් ඩිජිටල් සේවා සඳහා අදම රෝහල් ඩිජිටල් හැදුනුම්පත ලබාගන්න

සබරගමුව පළාතේ සාර්ථක රෝහල් තොරතුරු පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලට ලැබීම භාග්‍යයකි. රෝහල් සෞඛ්‍ය තොරතුරු සහ කළමනාකරණ පද්ධතිය (HHIMS) ක්‍රියාත්මක වන අතර එමඟින් රෝගීන්ට සහ රෝහල් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට…

Continue Reading

Practical Workshop on Effective & Correct usage of ICT equipments & HHIMS Application

--- ICT උපකරණ සහ HHIMS යෙදුම්වල ඵලදායී හා නිවැරදි භාවිතය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික වැඩමුළුව --- නිවැරදිව තොරතුරු තාක්ෂණ උපකරණ භාවිතා කිරීම, වාට්ටු හා එක්ක තුල තක්ෂණික උපකරණ භාවිතා කිරීමට සුදුසු පරිසර…

Continue Reading

HHIMS Training Program

HHIMS මෘදුකාංගයේ පුහුණු වැඩමුළුවක් 2022.11.26 දින රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ ප්‍රධාන ශ්‍රවනාගාරයේ පවත්වන ලදී . මේ සඳහා  රෝහලේ සෑම අංශයක්ම අවරණය වන පරිදි නිලධාරීන් 50කට අධික ප්‍රමාණයක් සහභාගී විය. දැනට පවතින…

Continue Reading
Close Menu