උරහිස් වේදනාව – භෞතචිකිත්සක ප්‍රතිකාර

උරහිස් වේදනාව – භෞතචිකිත්සක ප්‍රතිකාර

උරහිස් වේදනාව : භෞතචිකිත්සක ප්‍රතිකාර

සියත TV, සුන්දර ශනිදා වැඩසටහන, 2023.04.15

භෞතචිකිත්සකවේදි මිතුන් සේනාරත්න,ශික්ෂණ රෝහල,රත්නපුර

සම්පූර්ණ වැඩසටහන 👇

(To watch Click Here)

 

Close Menu