රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල හා සම්බන්ධ යෝජනා හා  පැමිණිලි අප වෙත යොමු කරන්න. (English /සිංහල)

 

 

  • රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල හා සම්බන්ධ  යෝජනා හා  පැමිණිලි අප වෙත යොමු කරන්න. ඔබ හා සම්බන්ධ වීමට හෝ ඔබ විසින් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වේ නම් ඔබගේ නම දුරකථන අංකය හෝ ඊමේල් ලිපිනය ලබාදෙන්න. ඔබ නිර්නාමික ලෙස තොරතුරු ලබා දෙන්නේ නම්, අපට ඔබගේ අනන්‍යත්වය කිසිසේත් හදුනාගත නොහැක. ඔබ ලබාදෙන ඔබගේ පුද්ගලික තොරතුරු රහස්‍යභාවය සුරක්ෂිත වේ .
  • Please Address Suggestions & Complaints related to Teaching Hospital Ratnapura through this form. Please provide your name and phone number or email to contact you or expect a reply from us, . If you provide information anonymously, we will never be able to identify you. The privacy of your personal information is protected.

 

  • අප හා ඍජුව සම්බන්ද වීමට පහත දුරකථන අංකය අමතා දුරකථන ක්‍රියාකරු හරහා 272 අංකයට යන කෙටි අංකයට සබඳතාවය ලබාගන්න එසේ නැතිනම් පහත fax , email මගින් ද අප හා ඍජුව සම්බන්ධ විය හැකිය .        To contact us directly, call the following phone number and dial the short number 272 through the telephone operator, or you can contact us directly by fax or email.
  • Hotline : +94 45 2 222 261 (Ext: 272)
  • email –  thrathnapura@sltnet.lk

 

 

 

Teaching Hospital - Ratnapura   Telephone - +94 45 2 222 261 (Ext: 272) email -  thrathnapura@sltnet.lk
Close Menu