රෝහල් ඩිජිටල් සේවා සඳහා අදම රෝහල් ඩිජිටල් හැදුනුම්පත ලබාගන්න

රෝහල් ඩිජිටල් සේවා සඳහා අදම රෝහල් ඩිජිටල් හැදුනුම්පත ලබාගන්න

සබරගමුව පළාතේ සාර්ථක රෝහල් තොරතුරු පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලට ලැබීම භාග්‍යයකි. රෝහල් සෞඛ්‍ය තොරතුරු සහ කළමනාකරණ පද්ධතිය (HHIMS) ක්‍රියාත්මක වන අතර එමඟින් රෝගීන්ට සහ රෝහල් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට ප්‍රතිලාභ ලැබේ.

මෙම ක්‍රමය තුළ සියලුම රෝගීන්ට පළමු පැමිණීමේ දී දත්ත ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු සහ පසුව පැමිණීමෙන් පසු තීරු කේතය සහිත විද්‍යුත් සෞඛ්‍ය කාඩ්පත නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. මෙම ක්‍රමය අවසානයේදී එක් එක් රෝගියා සඳහා සම්පූර්ණ වෛද්‍ය වාර්තාවක් ලබා ගැනීමට මඟ පෙන්වයි. මෙම පද්ධතිය බෙහෙත් ශාලාවට ඖෂධ බෙදා හැරීමට සහ  ඉලෙක්ට්‍රොනික සායන වෙත ද සම්බන්ධ වේ.

රෝහල් සෞඛ්‍ය තොරතුරු සහ කළමනාකරණ පද්ධතිය (HHIMS) හි වාසි

 1. අතීත වාර්තා පහසුවෙන් සහ ඉක්මනින් ලබා ගැනීම,
 2. වෛද්‍යවරුන් විසින් වඩාත් නිවැරදි රෝග විනිශ්චයකට මග පාදයි.
 3. ඉලෙක්ට්‍රොනික පෝලිම් කළමනාකරණ පද්ධතිය කරදරයකින් තොර සේවාවක් .
 4. ක්‍රමානුකූලව ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද සේවා පෙළගැස්ම වේගවත් සේවාවක් සපයයි.
 5. කඩදාසි රහිත සේවාව.
 6. බාහිර රෝගී OPD හා හදිසි ප්‍රතිකාර ETU ඇතුළත් කිරීම්
 7. සායනික සේවා
 8. ඖෂධ බෙදා හැරීම
 9. රැකවරණයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අන්තර් සම්බන්ධිත සේවා ස්ථාන.
 10. මුද්‍රණ රහිත විකිරණ සේවා (X-Ray – CT ස්කෑන්)

 

The Teaching Hospital Ratnapura has been very fortune to have implemented successful hospital information system in Sabaragamuwa Province.

Hospital Health Information and Management System (HHIMS) runs which gives benefit to both patient and Hospital Health Staff. In this system all the patients can get bar coded electronic health card, for free of charge after entering data in first visit and also subsequent visits. This system ultimately guides to have complete medical record for each patient.

This system also connects to dispensary to drug dispensing &  electronic Clinic visits.

Advantages of HHIMS

 1. Easy and Fast retrieval of Past records, leads to more accurate diagnosis by doctors.
 2. Electronic queue management system prompts a hassle free service.
 3. Methodical re engineered service line-up provides a faster service.
 4. Paperless service.
 5. OPD & ETU Admissions
 6. Clinical Services
 7. Drugs dispensing
 8. Interconnected service points to improve the quality of care.
 9. Printless Radiology Services ( X-Ray – CT Scan )

 

 

Close Menu