ජුනි 5 ලෝක පරිසර දින සැමරුම – ශික්ෂණ රෝහල රත්නපුර

2023 ජුනි 5, ලෝක පරිසරය දිනයට සමගාමිව රත්නපුර සිංහ සමාජය රත්නපුර ප්‍රදේශයේ පැල ලක්ෂයක් සිටුවීම සංකේතවත් කිරීම ,රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂතුමිය විශේෂඥ වෛද්‍ය ශ්‍රියානි රණසිංහ හා මහජන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය…

Continue Reading

උරහිස් වේදනාව – භෞතචිකිත්සක ප්‍රතිකාර

උරහිස් වේදනාව : භෞතචිකිත්සක ප්‍රතිකාර සියත TV, සුන්දර ශනිදා වැඩසටහන, 2023.04.15 භෞතචිකිත්සකවේදි මිතුන් සේනාරත්න,ශික්ෂණ රෝහල,රත්නපුර සම්පූර්ණ වැඩසටහන 👇 (To watch Click Here)  

Continue Reading

JICA Solar Project 2023 – Teaching Hospital Ratnapura

JICA ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සුදානම් වන සුර්ය බලශක්ති පද්ධතිය පිලිබඳ මුලික සාකච්චාවක් 2023 පෙබරවාරි 11 දින සිදුවිය. මෙය සඳහා සුර්ය බලශක්ති තාක්ෂණ විශේඥ Mr.Kenichiro Yagi (Consultant & Team Manager…

Continue Reading

රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල වෙත රෝගීන් ඇතුලත් කිරීම HHIMS මෘදුකාංගය මගින් සිදුකිරීම

රෝහල වෙත රෝගීන් ඇතුලත් කිරීම  HHIMS මෘදුකාංගය මගින් සිදුකිරීම රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල මගින් ලබාදෙනු ලබන eHealth සේවා තවදුරටත් පුළුල් කිරීමක් වශයෙන් රෝහල සතුව පවතින සීමිත සම්පත් උපරිම වශයෙන් භාවිත කරමින්…

Continue Reading

හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකක (ETU) ප්‍රතිකාර හා රෝගීන් ඇතුලත් කිරීම HHIMS මෘදුකාංගය හරහා සිදුකිරීම පිලිබඳ සාකච්චාව

හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකක (ETU) ප්‍රතිකාර හා රෝගීන් ඇතුලත් කිරීම HHIMS මෘදුකාංගය හරහා සිදුකිරීම පිලිබඳ අදාල ETU අංශය හා රෝගීන් ලියාපදිංචි කිරීමේ අංශ නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡාව පැවැත්විය. මෙය 2023.01.10 දින සිට…

Continue Reading

රෝහල් ඩිජිටල් සේවා සඳහා අදම රෝහල් ඩිජිටල් හැදුනුම්පත ලබාගන්න

සබරගමුව පළාතේ සාර්ථක රෝහල් තොරතුරු පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලට ලැබීම භාග්‍යයකි. රෝහල් සෞඛ්‍ය තොරතුරු සහ කළමනාකරණ පද්ධතිය (HHIMS) ක්‍රියාත්මක වන අතර එමඟින් රෝගීන්ට සහ රෝහල් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට…

Continue Reading

Discussion on Hospital Medicine and Laboratory Services

රෝහල් වෛද්‍ය හා රසායනාගාර සේවා වෘතියවේදී සාකච්චාවක් 2022 දෙසැම්බර් මස 19 දින රෝහල් ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැත්විය . රෝහල් රසායනාගාර සේවා වල ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම හා ඉදිරි 2023 වසර සඳහා…

Continue Reading
Close Menu