උරහිස් වේදනාව – භෞතචිකිත්සක ප්‍රතිකාර

උරහිස් වේදනාව : භෞතචිකිත්සක ප්‍රතිකාර සියත TV, සුන්දර ශනිදා වැඩසටහන, 2023.04.15 භෞතචිකිත්සකවේදි මිතුන් සේනාරත්න,ශික්ෂණ රෝහල,රත්නපුර සම්පූර්ණ වැඩසටහන 👇 (To watch Click Here)  

Continue Reading
Close Menu