රෝහල් ඩිජිටල් සේවා සඳහා අදම රෝහල් ඩිජිටල් හැදුනුම්පත ලබාගන්න

සබරගමුව පළාතේ සාර්ථක රෝහල් තොරතුරු පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලට ලැබීම භාග්‍යයකි. රෝහල් සෞඛ්‍ය තොරතුරු සහ කළමනාකරණ පද්ධතිය (HHIMS) ක්‍රියාත්මක වන අතර එමඟින් රෝගීන්ට සහ රෝහල් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට…

Continue Reading

Discussion on Hospital Medicine and Laboratory Services

රෝහල් වෛද්‍ය හා රසායනාගාර සේවා වෘතියවේදී සාකච්චාවක් 2022 දෙසැම්බර් මස 19 දින රෝහල් ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැත්විය . රෝහල් රසායනාගාර සේවා වල ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම හා ඉදිරි 2023 වසර සඳහා…

Continue Reading

Practical Workshop on Effective & Correct usage of ICT equipments & HHIMS Application

--- ICT උපකරණ සහ HHIMS යෙදුම්වල ඵලදායී හා නිවැරදි භාවිතය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික වැඩමුළුව --- නිවැරදිව තොරතුරු තාක්ෂණ උපකරණ භාවිතා කිරීම, වාට්ටු හා එක්ක තුල තක්ෂණික උපකරණ භාවිතා කිරීමට සුදුසු පරිසර…

Continue Reading
Close Menu