රුක් රෝපණ වැඩසටහන 2022

50 වෙනි ජනරජ දිනය වෙනුවෙන් රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල විසින් සංවිධානය කරන ලද රුක් රෝපණ වැඩසටහන යටතේ 2022.05.23 දින රෝහල් පරිශ්‍රයේ තෝරාගත් ස්ථාන කිහිපයකදී පලතුරු හා දේශීය ඖෂධිය වටිනාකමකින් යුක්ත පැල…

Continue Reading
Close Menu