රෝහල් ඩිජිටල් සේවා සඳහා අදම රෝහල් ඩිජිටල් හැදුනුම්පත ලබාගන්න

සබරගමුව පළාතේ සාර්ථක රෝහල් තොරතුරු පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලට ලැබීම භාග්‍යයකි. රෝහල් සෞඛ්‍ය තොරතුරු සහ කළමනාකරණ පද්ධතිය (HHIMS) ක්‍රියාත්මක වන අතර එමඟින් රෝගීන්ට සහ රෝහල් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට…

Continue Reading

Discussion on Hospital Medicine and Laboratory Services

රෝහල් වෛද්‍ය හා රසායනාගාර සේවා වෘතියවේදී සාකච්චාවක් 2022 දෙසැම්බර් මස 19 දින රෝහල් ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැත්විය . රෝහල් රසායනාගාර සේවා වල ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම හා ඉදිරි 2023 වසර සඳහා…

Continue Reading

Practical Workshop on Effective & Correct usage of ICT equipments & HHIMS Application

--- ICT උපකරණ සහ HHIMS යෙදුම්වල ඵලදායී හා නිවැරදි භාවිතය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික වැඩමුළුව --- නිවැරදිව තොරතුරු තාක්ෂණ උපකරණ භාවිතා කිරීම, වාට්ටු හා එක්ක තුල තක්ෂණික උපකරණ භාවිතා කිරීමට සුදුසු පරිසර…

Continue Reading

HHIMS Training Program

HHIMS මෘදුකාංගයේ පුහුණු වැඩමුළුවක් 2022.11.26 දින රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ ප්‍රධාන ශ්‍රවනාගාරයේ පවත්වන ලදී . මේ සඳහා  රෝහලේ සෑම අංශයක්ම අවරණය වන පරිදි නිලධාරීන් 50කට අධික ප්‍රමාණයක් සහභාගී විය. දැනට පවතින…

Continue Reading

Name & Direction Boards Renovation Project (Stage I) by SLTMobitel

සුවහසක් ජනතාවගේ පහසුව උදෙසා රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ නාම පුවරු හා දිශා පුවරු නව්‍යකරණයේ පළමු අදියර SLTMobitel ආයතනය අනුග්‍රහයෙන් සිදුකිරීම සිදුකෙරිනි. මෙම කටයුත්ත සාර්ථක කර ගැනීම සදහා උපරිම සහාය ලබාදුන් SLTMobitel…

Continue Reading

Cancer Early Detection Center – Teaching Hospital Ratnapura

පිළිකා කලින් හඳුනාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානයක් Cancer Early Detection Center 2022 සැප්තැම්බර් 01 වන අද දින රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේදී ආරම්හ කරන ලදී.. එය ශ්‍රී ලංකාවේ 4 වන පිළිකා කලින් හඳුනා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය…

Continue Reading

රුක් රෝපණ වැඩසටහන 2022

50 වෙනි ජනරජ දිනය වෙනුවෙන් රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල විසින් සංවිධානය කරන ලද රුක් රෝපණ වැඩසටහන යටතේ 2022.05.23 දින රෝහල් පරිශ්‍රයේ තෝරාගත් ස්ථාන කිහිපයකදී පලතුරු හා දේශීය ඖෂධිය වටිනාකමකින් යුක්ත පැල…

Continue Reading

Short Stay Unit of the Accident and Emergency Service

රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ හදිසි අනතුරු ඒකකයේ කෙටි කාලීන රැඳවුම් වාට්ටුව (Short Stay Unit of the Accident and Emergency Service) 2022 අප්‍රේල් මස 29 දින මහා සංඝරත්නයේ ආශීර්වාද මැද විවෘත කෙරුණි.…

Continue Reading

Opposition Leader, Hon.Sajith Premadasa Donated an Anesthetic Machine to Teaching Hospital Ratnapura

විපක්ෂ නායක ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා විසින් "හුස්මක්‍" දීපව්‍යාප්ත වැඩසටහන යටතේ 2022.04.23 දින රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල වෙත නිර්වින්දන යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කරන ලදී.    

Continue Reading
Close Menu